J: Kuras ēkas un pagrabi šajā brīdī tiek demontēti?
A: 1. Ražošanas ēka, 1 000 200 001 006
2. Ražošanas ēka, 1 000 200 001 007
3. Garāžas ēka, 1 000 200 001 008
4. Darbnīca, 1 000 200 001 019
5. Kafijas nams, 1 000 200 001 020 6. Mājsaimniecības ēka, 1 000 200 001 022


J: Vai var pardzēt nojaukt ēku Nr. 004?
A: Jā, to var paredzēt


J: Kādas ir Latvijas būvnormatīva LBN 002-15 “Ēku apvalku siltumtehnika” prasības?
A: Ir spēkā jauns normatīvs LBN 002-19, kas paredz veidot ēkas kā gandrīz nulles energijas ēkas


J: Vai šajos noteikumos (kopš 2017. gada) ir kādas būtiskas izmaiņas, kas varētu ietekmēt projekta izstrādi?
– Būvniecības likums
– Ministru kabineta vispārējie būvnoteikumi Nr. 500
– Ministru kabineta Ēku būvnoteikumi Nr. 529
– Teritorijas atļautā izmantošanas un apbūves noteikumi Rīgas vēsturiskajā centrā (RVC) un tā aizsargjoslā (RVCAZTIAN)
A: Visos – bez izmaiņām


J: Iesniegšana
Konkursa nolikumā teikts, ka “Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā, bet Meta paskaidrojuma rakstam jābūt rakstītam latviešu un angļu valodā.” – vai varat, lūdzu, paskaidrot, kāpēc paskaidrojuma rakstam ir jābūt divās valodās?
A: Mets, t.i., grafiskā daļa var būt izstrādāta latviešu vai angļu valodā, bet paskaidrojošajam tekstam ir jābūt angļu valodā vai latviešu un angļu valodā


J: Planšetes
-Vai ir noteikts in vai max planšetu skaits?
-Vai ir noteikts min vai max skaidrojošā teksta apjoms?
A: Ne planšetu skaits, ne skaidrojošā teksta apjoms nav ierobežots


J: Kādi posmi ir jāiekļauj būvprojekta izstrādei (cik saprotams, ta autoruzraudzība jau ir atsevišķi izdalīta)?
A: 1. posms – tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana
2. ekspertīze – ~ 60 kalendārās dienas
3. posms – autoruzraudzība


J: 7. pielikums – `Prognozēto būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības orientējošo izmaksu forma`: Vai piedāvājumā jāiekļauj arī inženieru un citu konsultantu izmaksas (ainavu arhitekts vai citi speciālisti), vai tikai izmaksas arhitektūras jomā?
A: Visa būvprojekta izstrādes prognozējamās izmaksas, t.sk., konsultācijas, inženiertehnisie risinājumi un ekspertīze

J: Vai projektēšanas programmā prasītajos 38 000 m² kopējās platības ietilpt arī pazemes autostāvvietas?
A: Nē, neietilpst


J: Projektēšanas programmā ir minēta dzīvojamā funkcija – vai tā ir minēta tikai kā iespēja jeb ir kāds dzīvokļu daudzums, kuru plānojat teritorijā attīstīt?
A: Tas ir saistīts ar plānojuma elastību un Kovida situāciju. Maz ticams, ka biroji nākotnē nebūs vajadzīgi, bet teritorijas attīstītāji vēlētos, lai būtu iespēja pārvērst birojus dzīvojamā funkcijā.


J: Vai Jums ir konkrētas vēlmes cik m² vēlaties realizēt vienā kārtā (neto vai bruto platību)?
A: Teritorijas attīstītāji negribētu, lai viens posms būtu ievērojami lielāks nekā citi.


J: Par esošajām ēkām – kādas citas funkcijas jūs uzskatāt par piemērotām esošo ēku attīstībai? Piemēram, iepriekšējā konkursā galvenā ēka tika piedāvāta kā viesnīca.
A: Eastnine (zemes gabala īpašnieks) visaptverošā biznesa koncepcija ir kļūt par vadošo ilgtermiņa modernu un ilgtspējīgu biroju telpu piegādātāju Baltijas valstu galvaspilsētu centros.
Telpām jābūt modernām, elastīgām un ilgtspējīgām.
Eastnine vīzija ir izveidot un nodrošināt vislabākās tikšanās vietas, kur rodas  idejas, kur satiekas cilvēki un kur attīstās veiksmīgi uzņēmumi. Pamatojoties uz iepriekš minēto, elastīgu biroju kompleksi jāveido papildus ar vietām, kur pulcēties, kā arī variējot ar funkcijām, piemēram, lauksaimnieku tirdziņu, ielu pārtiku, vietējo pārtiku, pasākumu norisi, kafejnīcas, mākslas galerijas, muzejus, pakalpojumus utt.


J: Vai nolikumā p. 6.5. konkursa dalībniekam  un p. 6.7. piesaistītajiem speciālistiem, uzrādāmajiem  pieredzes būvprojektiem nav nekāda ierobežojuma izstrādes gados?
A: Nē, laika ierobežojums nav noteikts


J: “Konkursa teritoriju ar blakus esošajiem īpašumiem Skolas ielā (potenciāli iespējamie gājēju plūsmas savienojumi ar īpašumiem Skolas ielā 29 un Skolas ielā 35)” Vai ir izskatāma iespēja zemes gabalu Skolas 35 paredzēt arī izbraukšanai no pazemes autostāvvietas.
A: Skolas iela 35 neatrodas konkursa projekta teritorijā un nepieder konkursa rīkotājam


J: Vai prasība organizēt izbraukšanu no pazemes autostāvvietas Bruņinieku ielas pusē ir obligāta?
A: Nē, nav obligāta, ja iespējams optimālāks risinājums


J: “Elastīgums. Katra ēka jāprojektē tā, lai būtu viegli mainīt ēkas funkciju: dzīvojamā māja, viesnīca, mazumtirdzniecības un biroju ēkas.” Vai ar šo ir domāts, piemēram, biroju ēkas pielāgošana dzīvojamai vai viesnīcas funkcijai?
A: Jā, tas būtu vēlams


J: Vai plānotie ~34 000 kv.m jaunās būvniecības ietver arī ~ 10 000 m² no pazemes autostāvvietas?
A: Nē, neietver


J: Jautājums par kvalifikāciju, vai sekojoša pieredze atbilst prasītajam:
– Izstrādāts Mets parka atjaunošanai teritorijai, kas lielaka par 20 000 m²
A: Jā, atbilst


J: Jautājums par kvalifikāciju, vai sekojoša pieredze atbilst prasītajam:
a) daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka (7500 m²)  un pazemes autonovietnes (2000 m²), nodots ekspluatācijā,
b) daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (12500 m²) BP, saskaņots būvvaldē,
c) daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (6900 m²) BP, saskaņots būvvaldē. Visi objekti atrodas RVC AZ un tiem ir izstrādāts labiekārtojums, ieskaitot ainavu.
A: Jā, atbilst